top of page

MANCHMAL BRAUCHT MAN MEHR ALS LIEBE

Social Spot
10.jpg
40.jpg
30.jpg
50.jpg
70.jpg

Director: Sergiu Zorger, Lukas Hielscher

Client: NRW - Land der fairen Arbeit

Production: KHM

Length: 0:58min 

Format: 1:1.85

Arri Alexa Classic

Germany 2014

bottom of page